سوالات متداول

برای نمایش پاسخ بر روی سوال یا بر روی دکمه پاسخ کلیک نمایید.

مدت اعتبار گذرنامه چند ماه باید باشد؟
پاسخ

طبق اعلام ستاد مرکزی اربعین گذرنامه باید حداقل دارای شش ماه اعتبار از تاریخ اعزام باشد.

جهت تشرف چند دوز واکسن باید تزریق شده باشد؟
پاسخ

تزریق حداقل دو دوز واکسن جهت تشرف الزامی است.