تلفن پشتیبانی سامانه در استان ها

ردیف عنوان تلفن عنوان تلفن کد استان
1 مدیریت حج و زیارت آذربایجان شرقی 34792923-34792941 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان آذربایجان شرقی 34428516 041
2 مدیریت حج و زیارت آذربایجان غربی 33478979 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان آذربایجان غربی 32256960 044
3 مدیریت حج و زیارت اردبیل 33744042 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان اردبیل 33636312 045
4 مدیریت حج و زیارت اصفهان 6635416 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان اصفهان 35247665 031
5 مدیریت حج و زیارت البرز 32559177-32559178 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان البرز 32513722 026
6 مدیریت حج و زیارت ایلام 33331010-33338217 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان 33332023 084
7 مدیریت حج و زیارت بوشهر 33326467-33324508 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان بوشهر 33331997 077
8 مدیریت حج و زیارت تهران 64512107-10 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان تهران 66591903 021
9 مدیریت حج و زیارت چهار محال و بختیاری 32220900 داخلی 15 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان چهار محال و بختیاری 32253895 038
10 مدیریت حج و زیارت خراسان رضوی 37286688 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان خراسان رضوی 37602566 051
11 مدیریت حج و زیارت خراسان جنوبی 32424410 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان خراسان جنوبی 32222325 056
12 مدیریت حج و زیارت خراسان شمالی 32249385 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان خراسان شمالی 32249333 - 32249335 058
13 مدیریت حج و زیارت خوزستان 33929370-72 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان خوزستان 33382321 061
14 مدیریت حج و زیارت زنجان 33410034-5 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان زنجان 33366680-81 024
15 مدیریت حج و زیارت سمنان 33433435 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان سمنان 33349591-33349590 023
16 مدیریت حج و زیارت سیستان و بلوچستان 33233636 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان سیستان و بلوچستان 33233785 054
17 مدیریت حج و زیارت فارس 32295707 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان فارس 32344310 071
18 مدیریت حج و زیارت قم 37759727-37759726 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان قم 37708484-37708484 025
19 مدیریت حج و زیارت قزوین 33652502-5 داخلی 4/ 33652502-5 داخلی 2 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان قزوین 33653438 028
20 مدیریت حج و زیارت کرمانشاه 38249745-38249683 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان کرمانشاه 38239388 083
21 مدیریت حج و زیارت کرمان 32467030 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان کرمان 32736107 034
22 مدیریت حج و زیارت کردستان 33244774 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان کردستان 33249229 087
23 مدیریت حج و زیارت کهکیلویه و بویر احمد 33220948 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان کهکیلویه و بویر احمد 33234057 074
24 مدیریت حج و زیارت کاشان 55431090-91 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی شهرستان کاشان 55581777 031
25 مدیریت حج و زیارت گیلان 33664432
شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان گیلان 33332058 013
26 مدیریت حج و زیارت گلستان 32222488 شرک مرکزی کارگزاران زیارتی استان گلستان 32336736-32323732 017
27 مدیریت حج و زیارت لرستان 33238588 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان لرستان 33210549 066
28 مدیریت حج و زیارت مازندران 33348744-33348746 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان مازندران 33345557 011
29 مدیریت حج و زیارت مرکزی 33676700 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان مرکزی 33676600 086
30 مدیریت حج و زیارت هرمزگان 33354035 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان هرمزگان 32238713 076
31 مدیریت حج و زیارت همدان 38331650 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان همدان 38274007 081
32 مدیریت حج و زیارت یزد 38275959 شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان یزد 37260723 035
33 دفتر اداره كل عتبات 021-64512208 - 021-64512209  

©
srv-100- 0.0.0.0 - 0